Author Archive

รับทําวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทําสารนิพนธ์ รับทำแผนการตลาด รับทําแผนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS

รับทำวิจัยและรับทําวิทยานิพนธ์

- รับทำวิจัย (Research , Thesis and Dissertation รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทําปัญหาพิเศษ (Special Problems)

- รับทำงานวิชาการ เขียนบทความ รับแต่ง Essay หรือ Article รับทํารายงาน รับทำการบ้าน
- รับจ้างหาข้อมูล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามฉบับมืออาชีพ
- งานวิจัยในชั้นเรียน รับทำงานวิจัย ที่อ้างอิงทุกบรรณานุกรมของเนื้อหา ตามสไตล์แบบอังกฤษ
- รับทำ Assignment หรือ รับทำ IS ( Independent study) ในสาขาต่างๆ รับ ทำทั้งในและต่างประเทศ
- รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับทำสาระนิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล็กใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม แบบผู้ช่วยวิจัย
- รับสอนเขียนวิทยานิพนธ์ รับทำ dissertation หรือ รับทำ Thesis สำหรับนักเรียนไทยในต่างประเทศ
- รับทำ ในระดับ ป.โท หรือสูงกว่า สาขาที่พร้อมให้บริการ เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี นิติศาสตร์ สังคมศาตร์ นิเทศศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ บริหารการศึกษา หรือสาขาด้านวิศวกรรม
*** เลือก ทีมงานที่มีคุณภาพ เท่ากับ สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง***

*** รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ราคาถูก งานด่วนหรือด่วนมาก บริการ 24 ชั่วโมง**

รับทำแผนการตลาดและรับทำแผนธุรกิจ

- รับทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด ทั้งแบบเป็นผลิตภัฑ์ที่เป็นสินค้าและการบริการ เช่น สินค้าอุปโภค หรือบริโภค

หรือการบริการทุกชนิด รับทําแผนธุรกิจและแผนการตลาดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทุกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

- รับทำ Business plan หรือ Marketing plan ที่มีการวิเคราะห์ตั้งแต่การเสนอโครงการ วิเคราะห์ SWOT ,Five Force

model,STP,VOIR, หรือวิเคราะห์งบการเงิน หรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน

- รับวิเคราะห์งบการเงิน งบบัญชี ทั้งกระแสเงินสด งบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับห้างร้าน บริษัทและนักศึกษา สำหรับวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การบริหาร การเงิน และอื่นๆ

- รับยื่นกู้แบงค์ เพื่อเสนอโครงการลงทุน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน (TOR) หรือ หาอัตราดอกเบี้ยยื่นกู้ที่ดีที่สุดให้เหมาะสมแก่สถานประกอบการขนาดกลางและ ขนาดยอม (SME)

รับปรึกษาและรับสอนพิเศษ

รับปรึกษาและรับสอนพิเศษ  ระดับ ปริญญาตรี-โท และหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอน เช่น

-  สอนคณิตศาสตร์  ติวแคลคูลัส (Calculus) / วิเคราะห์การเงินธุรกิจ (Business Finance)

-  ติววิชาสถิติ (Statistic) เขียนกราฟทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางเศรษฐมิติ (Ecometric) ลงงบบัญชีสำหรับนักศึกษา M.B.A

- การจัการด้านการเงิน (Accounting manangement ) สอนเศรษฐศาสตร์ะดับมหาภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค

- ติวเลขสำหรับเศรษฐศาสตร์ หรือ สอนการทำ shipping ในการนำเข้า-ส่งออก (thailand Exporter -Importer)

- การตลาดระหว่างประเทศ หรือติวการทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน (รับทำ Business plan and Marketing  Tutor)

- สอนการใช้โปรแกรมทางสถิติตั้งแต่ัขั้นพื้นฐานจนกระทั้งสถิติชั้นสูง เช่น โปรแกรม SPSS, R,Lisrel,Eview,Minitab,Matlab,Arena

รับวิเคราะห์ SPSS และประมวลผลข้อมูล SPSS

- รับวิเคราะห์ และรับประมวลผล ทางสถิติ ที่เป็นทั้งสถิติ พื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย (mean ) หาค่าเบี่ยงเบ นมาตรฐาน (S.D.) หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable)
- รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova ,Correlation,Regresstion หรืออื่นๆ
- รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity)
- รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติ อันได้แก่ โปรแกรม รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat ,Endnote, SAS, Statt View, Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL ,Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ
- รับทำ presentation หรือ รับทำ Powerpoint เพื่อเสนอผลงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ หรืองานในหน่วยงานรัฐและเอกชน

รับเก็บแบบสอบถามและคีย์ข้อมูล

- รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) หรือทำ Focus Group ในระดับ ป.โทและ ระดับดุษฎีนิพนธ์

- รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) ในหน่วยงานรัฐและเอกชน รับทำทั้งงานนักศึกษา ราคากันเอง

- รับสำรวจตลาด วิจัยตลาด สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

- รับจัด Event ,แผนการตลาด แผนธุรกิจ จัดบุชแสดงสินค้าและการบริการ ครบวงจร ทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

- รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ห้างร้านต่างๆ เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์

ติดต่อ สอบถาม คุณ วุฒิ tel.0873315149    Email: Researchthai99@hotmail.com