คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของคนรับทำวิทยานิพนธ์

คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของคนรับทำวิทยานิพนธ์

รับทำวิทยานิพนธ์ เป็นบุคลิกภาพสิ่งที่แต่ละคนแสดงออกมา ซึ่งนับเป็นคุณลักษณะที่สำคัญกับบุคลากรด้านงานวิจัย หรืองานวิทยานิพนธ์ เนื่องจากบุคลากรด้านนี้มีความจำเป็นในการติดต่อพบปะ สื่อสารกับบุคคลต่างๆ มากมาย เช่น ลูกค้า อาจารย์นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ดังนั้นบุคลิกภาพนับเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่ง

1 ฮิลการ์ด (Hillgard) ได้แบ่งทฤษฎีบุคลิกภาพได้ 4 กลุ่ม คือ

ทฤษฎีแบ่งประเภท (Types Theories) เป็นทฤษฎีที่แบ่งประเภทของบุคลิกภาพออกเป็นรูปแบบต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ตามลักษณะรูปร่างทางกาย (Body Type) ชนิดของสารเคมี(Chemistry and Endocrine Balance) และตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior Psychology)

ทฤษฎีคุณลักษณะประจำตัว (Trait Theories) ทฤษฎีกลุ่มนี้มีรากฐานความเชื่อว่าเมื่อบุคคลเรียนรู้ว่าหากประพฤติตนเช่นนั้นแล้วตนเองพอใจ ก็จะทำซ้ำจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัย ลักษณะประจำตัวบุคคลแต่ละคน จะมีคุณลักษณะพิเศษเป็นของตนเอง ซึ่งไม่เหมือนกับคุณลักษณะผู้อื่น

ทฤษฎีแห่งการพัฒนาบุคลิกภาพ (Development Personality Theories) ทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า บุคลิกภาพของคนนั้นพัฒนาได้ตามวุฒิภาวะและศักยภาพ (Maturity and Potentialities) จึงเน้นความสำคัญของการพัฒนาในวัยต่างๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Dynamic Theories) ทฤษฎีในกลุ่มนี้เชื่อว่า พฤติกรรมของบุคคลในปัจจุบันเป็นผลมาจากองค์ประกอบหลายอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่เสมอ เป็นความขัดแย้งภายในซึ่งเป็นพลังผลักดันที่มีอยู่ในบุคคลแต่ละบุคคลแตกต่างกัน จึงทำให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันตามพลังผลักดันภายในที่แตกต่างกัน

รับทำวิทยานิพนธ์ บทที่1