คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของคนรับทำวิทยานิพนธ์

คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของคนรับทำวิทยานิพนธ์

รับทำวิทยานิพนธ์ เป็นบุคลิกภาพสิ่งที่แต่ละคนแสดงออกมา ซึ่งนับเป็นคุณลักษณะที่สำคัญกับบุคลากรด้านงานวิจัย หรืองานวิทยานิพนธ์ เนื่องจากบุคลากรด้านนี้มีความจำเป็นในการติดต่อพบปะ สื่อสารกับบุคคลต่างๆ มากมาย เช่น ลูกค้า อาจารย์นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ดังนั้นบุคลิกภาพนับเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่ง

1 ฮิลการ์ด (Hillgard) ได้แบ่งทฤษฎีบุคลิกภาพได้ 4 กลุ่ม คือ

ทฤษฎีแบ่งประเภท (Types Theories) เป็นทฤษฎีที่แบ่งประเภทของบุคลิกภาพออกเป็นรูปแบบต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ตามลักษณะรูปร่างทางกาย (Body Type) ชนิดของสารเคมี(Chemistry and Endocrine Balance) และตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior Psychology)

ทฤษฎีคุณลักษณะประจำตัว (Trait Theories) ทฤษฎีกลุ่มนี้มีรากฐานความเชื่อว่าเมื่อบุคคลเรียนรู้ว่าหากประพฤติตนเช่นนั้นแล้วตนเองพอใจ ก็จะทำซ้ำจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัย ลักษณะประจำตัวบุคคลแต่ละคน จะมีคุณลักษณะพิเศษเป็นของตนเอง ซึ่งไม่เหมือนกับคุณลักษณะผู้อื่น

ทฤษฎีแห่งการพัฒนาบุคลิกภาพ (Development Personality Theories) ทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า บุคลิกภาพของคนนั้นพัฒนาได้ตามวุฒิภาวะและศักยภาพ (Maturity and Potentialities) จึงเน้นความสำคัญของการพัฒนาในวัยต่างๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Dynamic Theories) ทฤษฎีในกลุ่มนี้เชื่อว่า พฤติกรรมของบุคคลในปัจจุบันเป็นผลมาจากองค์ประกอบหลายอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่เสมอ เป็นความขัดแย้งภายในซึ่งเป็นพลังผลักดันที่มีอยู่ในบุคคลแต่ละบุคคลแตกต่างกัน จึงทำให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันตามพลังผลักดันภายในที่แตกต่างกัน

รับทำวิทยานิพนธ์ บทที่1

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.