รับเก็บแบบสอบถามและรับคีย์ข้อมูล

รับเก็บแบบสอบถามและรับคีย์ข้อมูล

- รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) ในหน่วยงานรัฐและเอกชน รับทำทั้งงานนักศึกษา ราคากันเอง

- รับทำแบบสัมภัาษณ์ (In-deep Interview) หรือทำ Focus Group ในระดับ ป.โทและ ระดับดุษฎีนิพนธ์

- รับสำรวจตลาด วิจัยตลาด สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

- รับจัด Event ,แผนการตลาด แผนธุรกิจ จัดบุชแสดงสินค้าและการบริการ ครบวงจร ทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

- รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ห้างร้านต่างๆ เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์