รับวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลทางสถิติระดับพื้นฐานและขั้นสูง เช่น

- รับวิเคราะห์ และรับประมวลผล ทางสถิติ ที่เป็นทั้งสถิติ พื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย (mean ) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable)
- รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova ,Correlation,Regresstion หรืออื่นๆ
- รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) ความเป็นปรนัย (Objectivity)
- รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติ อันได้แก่ ปรแกรม SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat ,Endnote, SAS, Statt View, Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL ,Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ
- รับทำ presentation หรือ รับทำ Powerpoint เพื่อเสนอผลงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ หรืองานในหน่วยงานรัฐและเอกชน