รับทำแผนการตลาดและรับทำแผนธุรกิจ

รับทำแผนการตลาดและรับทำแผนธุรกิจ (Marketing Plan and Business plan)

- รับทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด ทั้งแบบเป็นผลิตภัฑ์ที่เป็นสินค้าและการบริการ เช่น สินค้าอุปโภค หรือบริโภค

หรือการบริการทุกชนิด รับทําแผนธุรกิจและแผนการตลาดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทุกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

- รับทำ Business plan หรือ Marketing plan ที่มีการวิเคราะห์ตั้งแต่การเสนอโครงการ วิเคราะห์ SWOT ,Five Force

model,STP,VOIR, หรือวิเคราะห์งบการเงิน หรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน

- รับวิเคราะห์งบการเงิน งบบัญชี ทั้งกระแสเงินสด งบดุล งบกำไรขาดทุน สำหรับห้างร้าน บริษัทและนักศึกษา สำหรับวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การบริหาร การเงิน และอื่นๆ

- รับยื่นกู้แบงค์ เพื่อเสนอโครงการลงทุน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน (TOR) หรือ หาอัตราดอกเบี้ยยื่นกู้ที่ดีที่สุดให้เหมาะสมแก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME)